จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือสินค้าอันตราย ( Dangerous Goods Berths ) ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2564, 07:59:45

จำนวนท่าเรือทั้งหมด 283 ท่า

ลำดับ เลขที่อนุญาต รหัสท่า ชื่อท่าเรือ จังหวัด ขนาดท่าเรือ Dangerous Goods Class
283 28/2532 URT05 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 20-500 ตันกรอส Class 2, Class 2.1
282 21/2548 SSN03 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (ท่าหมายเลข 2 ) สมุทรสาคร 20-500 ตันกรอส Class 3
281 - SND02 ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด) สุราษฎร์ธานี 20-500 ตันกรอส Class 3
280 8/2530 SNM22 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 20-500 ตันกรอส Class 3
279 3/2523 KTK11 ท่าเทียบเรือ หจก.แพสุดสาคร ตรัง 20-500 ตันกรอส Class 3
278 143/2515 PMM16 นายมุข โรจตระการ ปทุมธานี 20-500 ตันกรอส Class 3
277 คสช.32/สฎ.0247/2561 SNM17 บริษัท พี เค มารีน เทรดดิ้ง จำกัด (ท่าสินค้าน้ำมัน) สุราษฎร์ธานี 20-500 ตันกรอส Class 3
276 051/2538 บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน) พระนครศรีอยุธยา 20-500 ตันกรอส Class 3
275 คค 0312.2/461 บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (ท่าเทียบเรือในกรรมสิทธิ์ที่ดิน) พระนครศรีอยุธยา 20-500 ตันกรอส Class 4, Class 4.2
274 คค 0312.2/461 บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (ท่าเทียบเรือในกรรมสิทธิ์ที่ดิน) พระนครศรีอยุธยา 20-500 ตันกรอส Class 4, Class 4.2
273 11/2546 SSN02 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (ท่าหมายเลข 1) สมุทรสาคร 20-500 ตันกรอส Class 3
272 2/2547 ท่าเรือ BRS (หจก.บี.อาร์.เอส. อินเตอร์-เทรด) สมุทรสาคร 20-500 ตันกรอส Class 3
271 13/2542 SNM19 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คลังก๊าซสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 20-500 ตันกรอส Class 2, Class 2.1
270 3/2557 SSN10 บริษัท ซีพอร์ทเวย์ จำกัด สมุทรสาคร 20-500 ตันกรอส Class 4, Class 4.1
269 7/2548 นางสุขใจ ตันโสภณ ระนอง 20-500 ตันกรอส Class 3
268 14/2542 SNM20 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี 20-500 ตันกรอส Class 3
267 2/2556 บจ.สินสมนึก 2 เชียงราย 20-500 ตันกรอส Class 3
266 1/2556 บจ.สินสมนึก 1 เชียงราย 20-500 ตันกรอส Class 3
265 1/2551 THJC1 บริษัท เจ.ซี.มารีนเซอร์วิส จำกัด ชลบุรี 20-500 ตันกรอส Class 4, Class 4.2
264 88/2546 ----- บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ตามมาตรา 118 ทวิ วรรคห้าฯ) กรุงเทพมหานคร 20-500 ตันกรอส Class 3, Class 9
263 89/2546 ----- บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ตามมาตรา 118 ทวิ วรรคห้าฯ) กรุงเทพมหานคร 20-500 ตันกรอส Class 3, Class 9
262 6/2548 TTY06 ส.กฤตรวัณ ตราด 20-500 ตันกรอส Class 3
261 6/2548 ส.กฤตรวัณ ตราด 20-500 ตันกรอส Class 3
260 7/2543 SSN17 บริษัท รุ่งเจริญผล จำกัด สมุทรสาคร 20-500 ตันกรอส Class 4, Class 4.1
259 2/2550 บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) สมุทรสาคร 20-500 ตันกรอส Class 4, Class 4.1