ประกาศชาวเรือของประเทศไทย

Read Message

โรคระบาดติดต่อและข้อมูลสาธารณสุข

From: สาขาพัทยา 7 ม.ค. 2564, 13:04:50
To: กรมเจ้าท่า
File: ไฟล์เอกสาร
เสียง (Voice) :
ข้อความอักษร (Message) :
ภาพและข้อความ (Fax) :
ข้อความอักษร (Telex) :
วันที่ออกอากาศ : 6 ม.ค. 2564, 16:00:00
ถึงสายเรือ : เรือทั้งหมด (All)

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ และผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔