ตรวจสอบคนประจำเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค. 2564, 23:34:57

ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า
1. ผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือที่ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532 155,865
ชั้น 1 (นายเรือ) 61
ชั้น 2 ( ต้นหนที่หนึ่ง ) 8
ชั้น 3 ( ต้นหนที่สอง ) 121
ชั้น 4 ( ต้นหนที่สาม ) 30
ชั้น 4 ( ต้นหนที่สาม ) ชำนาญงาน 7
นายเรือของเรือประมง 744
นายเรือของเรือเดินในประเทศ 10
นายเรือของเรือเดินในประเทศ(ชำนาญงาน) 11
นายเรือของเรือกลลำน้ำ 63
นายท้ายเรือกลเดินทะเลชายแดน 173
นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง 17971
นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง 38123
นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นหนึ่ง 917
นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง 11040
ผู้ควบคุมเรือที่มิใช่เรือกล 3286
นายเรือของเรือประมง(ชำนาญงาน) 5960
นายเรือของเรือกลลำน้ำ(ชำนาญงาน) 117
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส 625
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส(ชำนาญงาน) 661
นายช่างกลเรือชั้นหนึ่ง 8
นายช่างกลเรือชั้นสอง 4
นายช่างกลเรือชั้นสาม 43
นายช่างกลเรือชั้นสาม ชำนาญงาน 244
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ 574
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ ชำนาญงาน 24648
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง 10071
คนใช้เครื่องจักรไอน้ำเรือกลเดินทะเลชั้นสอง 4
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง 39130
คนใช้เครื่องจักรไอน้ำเรือกลลำน้ำชั้นสอง 1
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส 418
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส(ชำนาญงาน) 255
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส 186
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส(ชำนาญงาน) 350
ชั้น 4 ต้นหนที่สาม(ชำนาญงาน) 1
2. ผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือที่ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 12,127
นายเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า(57) 1033
นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500-3,000 ตันกรอส(57) 28
ต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า(57) 471
ต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500-3,000 ตันกรอส(57) 27
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า(57) 1316
นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส(57) 146
ต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส(57) 34
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเล ใกล้ฝั่ง ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า(57) 176
นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส(57) 5
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส(57) 15
ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ(57) 534
ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ(57) 2368
ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (57) 810
ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ (57) 98
รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า(57) 740
รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์(57) 319
นายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า(57) 1108
ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล(57) 1882
นายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล(57) 196
ลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล(57) 192
ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล(57) 629
3. ผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือที่ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือประมง พ.ศ. 2559 27,810
คนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้นหนึ่ง 166
คนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้นสอง 15802
นายเรือของเรือประมง 19
นายเรือของเรือประมงชำนาญงาน 2414
นายท้ายเรือประมงชั้นหนึ่ง 1150
นายท้ายเรือประมงชั้นสอง 8259
รวม : 195,802

จำนวน 0 รายการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล Name Surname ประเภทประกาศนียบัตร หมดอายุ