ตรวจสอบคนประจำเรือที่ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 2565, 17:04:25

ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า
1. ผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือที่ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532 165,205
ชั้น 1 (นายเรือ) 61
ชั้น 2 ( ต้นหนที่หนึ่ง ) 10
ชั้น 3 ( ต้นหนที่สอง ) 134
ชั้น 4 ( ต้นหนที่สาม ) 30
ชั้น 4 ( ต้นหนที่สาม ) ชำนาญงาน 8
นายเรือของเรือประมง 734
นายเรือของเรือเดินในประเทศ 7
นายเรือของเรือเดินในประเทศ(ชำนาญงาน) 9
นายเรือของเรือกลลำน้ำ 65
นายท้ายเรือกลเดินทะเลชายแดน 171
นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง 18657
นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง 40892
นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นหนึ่ง 964
นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง 12451
ผู้ควบคุมเรือที่มิใช่เรือกล 3301
นายเรือของเรือประมง(ชำนาญงาน) 5966
นายเรือของเรือกลลำน้ำ(ชำนาญงาน) 143
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส 685
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส(ชำนาญงาน) 694
นายช่างกลเรือชั้นหนึ่ง 8
นายช่างกลเรือชั้นสอง 4
นายช่างกลเรือชั้นสาม 52
นายช่างกลเรือชั้นสาม ชำนาญงาน 259
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ 597
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ ชำนาญงาน 25327
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง 10480
คนใช้เครื่องจักรไอน้ำเรือกลเดินทะเลชั้นสอง 4
คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง 42182
คนใช้เครื่องจักรไอน้ำเรือกลลำน้ำชั้นสอง 1
นายเรือของเรือกลลำน้ำขนาดไม่เกิน 250 ตันกรอส(ชำนาญงาน) 4
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส 454
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 1,600 ตันกรอส(ชำนาญงาน) 270
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส 192
นายเรือของเรือเดินในประเทศ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส(ชำนาญงาน) 388
ชั้น 4 ต้นหนที่สาม(ชำนาญงาน) 1
2. ผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือที่ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557 13,796
นายเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า(57) 1060
นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500-3,000 ตันกรอส(57) 27
ต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า(57) 486
ต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500-3,000 ตันกรอส(57) 29
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า(57) 1391
นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส(57) 145
ต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500-3,000 ตันกรอส(57) 34
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเล ใกล้ฝั่ง ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า(57) 178
นายเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส(57) 5
นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส(57) 14
ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ(57) 767
ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ(57) 2967
ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า (57) 838
ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ (57) 105
รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า(57) 746
รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์(57) 308
นายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า(57) 1174
ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล(57) 2273
นายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล(57) 204
ลูกเรืออิเลคทรอเทคนิคอล(57) 216
ลูกเรือชำนาญงานฝ่ายช่างกล(57) 829
3. ผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือที่ออกตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือประมง พ.ศ. 2559 30,881
คนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้นหนึ่ง 187
คนใช้เครื่องจักรยนต์ของเรือประมงชั้นสอง 17672
นายเรือของเรือประมง 26
นายเรือของเรือประมงชำนาญงาน 2942
นายท้ายเรือประมงชั้นหนึ่ง 1243
นายท้ายเรือประมงชั้นสอง 8811
รวม : 209,882

จำนวน 0 รายการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล Name Surname ประเภทประกาศนียบัตร หมดอายุ