จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:18:02

จำนวนเรือทั้งหมด 235 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
226 966600736 สิทธิโชค 28
SITTHICHOK 28
24.99 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
227 291040980 สิทธิโชค 25
SITTHICHOK 25
9.83 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
228 176002651 สิทธิโชค 20
SITTHICHOK 20
16.2 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
229 251031250 สิทธิโชค 19
SITTHICHOK 19
30.13 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
230 187301860 สิทธิโชค 32
SITTHICHOK 32
25.7 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสารและสินค้า
231 310905433 สิทธิโชค 26
SITTHICHOK 26
14.69 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
232 301100068 จ.ส.บ. 11
J.S.B. 11
23.49 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสารและสินค้า
233 301100050 จ.ส.บ. 10
J.S.B. 10
23.23 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร
234 301100076 จ.ส.บ. 12
J.S.B. 12
23.39 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสารและสินค้า
235 371004127 กัลยาณ์ 14
KANYA 14
18.81 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกคนโดยสาร