จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 01:37:07

จำนวนเรือทั้งหมด 3,186 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
3176 610002717 ศรีราชา 32
SRIRACHA 32
313 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
3177 580002443 ศรีราชา 28
SRIRACHA 28
279 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
3178 460001484 เจเอ็นพี ลากจูง 5
J.N.P LAKCHUNG 5
57.4 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
3179 500054062 เทพาพร 14
30 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
3180 547000240 พรประเสริฐ 2
143 GT เรือกลลำน้ำ ดูดทราย
3181 570002514 เทพาพร 44
26 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
3182 616100107 ล.สินเพิ่มพูล
5.35 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3183 500054363 วิมลวรรณ 8
WIMONWAN 8
112.91 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
3184 600003371 จารุวรรณ 8
69.14 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
3185 490003563 วิมลวรรณ 9
WIMONWAN9
89.8 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง
3186 500054389 วิมลวรรณ 11
112.91 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ดัน-ลากจูง