จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:16:45

จำนวนเรือทั้งหมด 4,322 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
4301 467000358 ทีที 2000
4.8 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ดูดทราย
4302 597000460 รุ่งเรือง12
134 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย
4303 597000444 รุ่งเรือง 10
134 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย
4304 577000466 รวิภา
20 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ดูดทราย
4305 577000416 แมรี่
18.78 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย
4306 587000010 รัตนาพร
18.03 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย
4307 557000048 มาลินี1
22 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย
4308 537400422 เอกรัฐ
15 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย
4309 624100129 ดับเบิ้ลยูเอ็ม 3
32.76 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล บรรทุกรถขุดตักดิน
4310 500050953 ทรงพรทรัพย์ทวี 2
925 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4311 460001264 ศรีแพรทอง 3
810 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4312 430900789 ศรีแพรทอง 4
1140.38 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4313 431200629 ธนภูมิ
THANAPHUM
565 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4314 610002042 ศรีแพรทอง 2
1119 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4315 430901507 ศรีแพรทอง. 5
1061 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4316 610002822 ภาคภูมิมารีน 9
1154 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4317 557300236 สุกาย 5
10.6 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ดูดทราย
4318 610002050 ศรีแพรทอง 1
1119 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4319 557000284 เล้ง
13.78 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงใช้ดูดทราย
4320 500050945 ทรงพรทรัพย์ทวี 1
925 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4321 592000203 มาลีทวีโชค
MALEETAVEECHOK
1164 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
4322 580002401 วิมลวรรณขนส่ง 4
997 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป