จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2564, 01:04:19

จำนวนเรือทั้งหมด 4,322 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
26 560004409 ปวรรุจ
493 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
27 981332374 ส.โชคทวีทรัพย์ 1
20.75 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
28 321201525 ส.โชคทวีทรัพย์ 6
35.62 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
29 251235341 แม่สร้อยทอง
15.65 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
30 341002056 ซี.ที.ไอ. 2
C.T.I. 2
355 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
31 267325439 รุ่งเรืองไพศาล
RUNGRUANGPHAISAN
328 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
32 230882832 ว.เจริญรุ่ง
W.CHAROENRUNG
515 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
33 341300250 ละออรุ่งเรือง
LA-ORUNGRUANG
157 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
34 351001939 ช.ฉลามขาว 4
CHOR.CHALAMKHAO 4
343 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
35 321002298 โชคบุญมี 4
CHOCKBUNMEE 4
167 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
36 271095290 ช.ฉลามขาว 2
CHOR.CHALAMKHAO 2
338 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
37 271095305 ศ.ฉลามขาว 2
SOR.CHALAMKHAO 2
346 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
38 231092896 อาภาพรรุ่งเรือง 1
213 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
39 510080722 จันทร์ทิพย์รุ่งเรือง 9
CHANTHIPRUNGRUANG 9
1005.74 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
40 231242653 ส.สุรศักดิ์
S.SURASAK
278 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
41 221076181 อ่างทองเจริญ 7
AUNGTHONGCHAROEN
141 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
42 231242718 โชคหิรัญ
CHOKHIRAN
444 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
43 431200768 บ.พยงค์ชัย
BO.PHAYONGCHAI
527 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
44 341100773 พรปิยะ 40
S.NAWA
634 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
45 620001658 หจก.เจร์มารีน
15.17 GT เรือลำน้ำที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
46 220882652 พรปิยะ 26
PHOOMPHATNAWA
504 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
47 341001995 ยู.อี. 41
U.E. 41
814.75 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
48 221092488 ยู.อี. 31
U.E. 31
534.84 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
49 271094820 ที.แอล.เอส. 9
T.L.S. 9
415 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป
50 381200814 ยู.อี.47
U.E.47
476 GT เรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล ลำเลียงสินค้าทั่วไป