จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:00:24

จำนวนเรือทั้งหมด 12,651 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
12651 595103961 คอนสเตลเลชั่น 2
CONSTELLATION 2
45.56 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกคนโดยสาร