จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธ.ค. 2564, 14:19:38

จำนวนเรือทั้งหมด 1,943 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1901 556101621 จ.ชันย์ชนก 2
11.62 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้า
1902 520080871 พัชราวดี 11
PATCHARAWADEE 11
1255 GT เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง บรรทุกก๊าซเหลว
1903 111007244 สินธุ์เจริญลาภ 1
SINTHCHAROENLARP 1
93.55 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกน้ำจืด
1904 617300051 ทรัพย์ทรายทอง 11
SAPSAAITONG 11
260 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกทราย
1905 627300689 ส.ศรีสุวรรณ 3
S.SRISUWAN 3
45 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกทราย
1906 627300671 ส.ศรีสุวรรณ 2
S.SRISUWAN 2
42 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกทราย
1907 420900355 ที เอ็ม 111
T M111
189 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง
1908 590003687 ซี ลิเบอร์ตี
SEA LIBERTY
3435 GT เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ บรรทุกก๊าซเหลว
1909 610000480 อติภูมิ
ATI BHUM
2761 GT เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง บรรทุกสินค้าตู้
1910 540001847 พี.ซี.เทอร์มินอล 2
P.C.TERMINAL 2
800 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
1911 217418282 วัฒนาสมุทร์ 3
WATTHANASAMUT 3
46.42 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนถ่ายเพื่อการประมง
1912 526180409 โบนัสวัน
82.69 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
1913 590004015 ภคมน
PAKAMON
1597 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกน้ำมันหรือสารเคมี
1914 640000305 โอซี มอสโคว์
OC MOSGOW
1017 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
1915 590003938 บิ๊กซี 105
BIG SEA 105
2391 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
1916 021001841 แท็งค์เกอร์ 1
TANKER 1
133.46 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
1917 312003295 น.ศรีวิชัย
N.SRIWICHAI
26.18 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
1918 626201612 พรวารี 41
20.59 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
1919 626201604 พรวารี 34
21.97 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
1920 392103986 จ.ทับทิม
J.TUPTIM
23.16 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
1921 636105559 ส.เอฟ 1
S. F 1
93.39 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป
1922 450900262 ฮ.โชคบุญชัย 1
HOR.CHOKEBOONCHAI 1
186.18 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ขนถ่ายเพื่อการประมง
1923 230836433 ต่อลาภ
TORLARP
59.53 GT เรือกลลำน้ำ บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส
1924 371000482 พี.ซี.ณัฐพล
P.C.NATTAPHOL
724 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
1925 605501138 ศักดา
11.72 GT เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต บรรทุกสินค้าทั่วไป