จำนวนและรายชื่อเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ย. 2564, 23:47:04

จำนวนเรือทั้งหมด 57,257 ลำ

ลำดับ ทะเบียนเรือ ชื่อเรือ ขนาด ประเภทเรือ ประเภทการใช้
1 586500415 บางขุนเทียน
.53 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
2 585402698 น้องนานา
5.07 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
3 536101758 ช.มนต์พระสังข์
6.16 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
4 574101970 อ.นัสรีน
.52 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
5 583101474 อ.โชคนวพร
1.06 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
6 555003058 นางแอน
NANGHAN
4.49 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
7 564104455 งาลานำโชค
3.37 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
8 564103970 ร.ฮายาตี
.92 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
9 563100733 ก.กัญญา
2.86 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
10 564104405 ส.แสงเจริญ
4.34 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
11 564104015 โชครอยญาน
2.27 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
12 564103077 มะซูเฟียน
1.04 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
13 583101945 โชคสาริน
2.42 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 3 ทำการประมง
14 584206578 น.จุรินทร์มาศ
NOR.CHURINMST
38.59 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 1 ทำการประมง
15 130908679 ป.สุวรรณ
POR.SUWAN
23.06 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
16 121001101 ต.สุวรรณทวี 98
25.87 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
17 259016822 พรสนสุวรรณ
PHONSONSUWAN
23.67 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
18 269605178 สินนาวา 2
SINNAWA 2
10.28 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
19 109002377 แดงพญา
DAENGPHAYA
22.52 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
20 227609584 ศักดิ์สาคร 4
SAKSAKORN 4
24.81 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
21 442300636 ต่อทรัพย์ 2
TORSUP 2
24.76 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
22 392103025 ม.โชคอัจฉรา 1
CHOKACHARA 1
23.09 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
23 392005748 นภาพร 2
NAPHAPHORN 2
27.65 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
24 399001143 ลาภมหาชัย
LAPMAHACHAI
15.14 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง
25 392301209 ส.เพชรมณีนำโชค
S.PHETMANINAMCHOK
17.24 GT เรือกลประมงทะเล ชั้น 2 ทำการประมง