รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 09:22:30

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 422300014 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : ตราด
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 26/07/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 10/04/2563
ขนาดตันกรอส : 493.04 ขนาดตันเน็ต : 335.24
กว้าง : 12.8 เมตร ยาวตลอดลำ : 49.22 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.2 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : บรรทุกคนโดยสารและยานพาหนะล้อเลื่อน
เขตการเดินเรือ : ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ : MUP-111-6204-0164 จำนวนผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครอง : 300 คน ระยะเวลาประกันเริ่มวันที่ : 10-APR-19 สิ้นสุดวันที่ : 10-APR-20