รายละเอียดเรือไทยในบัญชีสีขาว (White list) ข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค. 2564, 08:47:06

รายละเอียด

เลขทะเบียน : 500050791 IMO :
เมืองท่าขึ้นทะเบียน : กรุงเทพมหานคร เมืองท่าออกใบอนุญาต : สตูล
วันที่เริ่มใบอนุญาตใช้เรือ : 08/05/2562 วันที่หมดอายุใบอนุญาตใช้เรือ : 06/05/2563
ขนาดตันกรอส : 12.35 ขนาดตันเน็ต : 8.4
กว้าง : 2.9 เมตร ยาวตลอดลำ : 10.8 เมตร ยาวฉาก : 0 เมตร ลึก : 1.6 เมตร
ประเภทเรือ : เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้ : ตรวจการณ์ทางทะเล
เขตการเดินเรือ : ภายในจังหวัดสตูล