จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว ( White List Berths ) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 2565, 16:58:53

จำนวนท่าเรือทั้งหมด 4,188 ท่า

ลำดับ เลขที่อนุญาต รหัสท่า ชื่อท่าเรือ จังหวัด ขนาดท่าเรือ ประเภท
4188 1237/2561 นายสมพร พิกุลทอง สมุทรสงคราม 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4187 49/2560 นางภัทภรณ์ แซ่หอ เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4186 1/2563 KT107 ท่าเทียบเรือวัดประสิทธิชัย ตรัง 0-20 ตันกรอส ตามมาตรา 117
4185 คค 0313.6/พบ.536 นางสาวจันทนา พึ่งแพง เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ขึ้นทะเบียน
4184 236/2561 นางบุญรอด เพ็ชร์รัตน์ เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4183 คค 3013.6/พบ.585 น.ส.สมทรง โก๊สุโข เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ขึ้นทะเบียน
4182 43/2560 นางภัทรภรณ์ แซ่หอ เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4181 คค 0313.6/พบ.619 นางอุบลวรรณ ศิริวรรณ เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ขึ้นทะเบียน
4180 187/2561 นางประมวล หลำหยง สมุทรสงคราม 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4179 34/2560 น.ส.ไพเราะ เพชรรัตน์ เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4178 0329/2561 นายวีระ นวสุชาติ เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4177 คค 0313.6/พบ.663 นางสาวศุภรัตน์ ไชยมงคล 2 เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ขึ้นทะเบียน
4176 1226/2561 นายเฉลิม สวางเมฆ สมุทรสงคราม 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4175 0510/2561 นางเอี่ยม สมุทรผ่อง เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4174 185/2561 นายพีระ ดำหมึก สมุทรสงคราม 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4173 1212/2561 นางสาวอุไร กลางสกุล สมุทรสงคราม 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4172 301/2561 นายสุรชาติ มีมา เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4171 คค 0313.6/พบ.620 น.ส.พเยาว์ ตุ้มทอง เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ขึ้นทะเบียน
4170 29/2560 น.ส.งิ้ม เสรีภาพสากล เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4169 390/2561 นายธานี บุตรฉุย เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4168 คค 0313.6/พบ.549 นายทองหล่อ รุ่งเจริญ เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ขึ้นทะเบียน
4167 347/2561 นายสุนทร บุตรฉุย เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4166 คค 0313.6/พบ.592 นางชุติภา สงคลักษณ์ เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ขึ้นทะเบียน
4165 229/2561 นายณรงค์ ศรีไส สมุทรสงคราม 0-20 ตันกรอส ตามคำสั่ง คสช.
4164 คค 0313.6/พบ.618 นางสาวลั่นทม เพทัย เพชรบุรี 0-20 ตันกรอส ขึ้นทะเบียน